Firma sprzątająca
Strona Główna Gmina Siechnice
Forum dyskusyjne mieszkańców

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
 Ogłoszenie 
www.siechnice.pl
Pierwszy w gminie czujnik smogu już działa

Pomiar całą dobę, wyniki online.
WEJDŹ TUTAJ

Poprzedni temat «» Następny temat
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice
Autor Wiadomość
Grzegorz Salwa 
Superforumowicz


Wiek: 41
Dołączył: 11 Paź 2006
Posty: 106
Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-03-2010, 16:15   Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Siechnice jako dokumentu koniecznego do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX „Miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców”, zapraszam Państwa na spotkanie konsultacyjne w dniu 09.04.2010 o godzinie 18.00 w siedzibie Klubu Relax, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice.
Celem spotkania jest przedstawienie wyników prac związanych z opracowywanym Lokalnym Planem Rewitalizacji Siechnic oraz zasad i kryteriów wyboru partnerów do realizacji projektów, mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji obszaru miasta Siechnice, poprzez poprawę stanu substancji mieszkaniowej.
W ramach przygotowywanego projektu będzie możliwa realizacja działań związanych z renowacjami części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do 70% wartości inwestycji.

Inspektor Grzegorz Salwa
Biuro ds. Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Siechnice
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
tel/fax. 0713117358
e-mail: gsalwa@ugsiechnice.pl
 
 
Grzegorz Salwa 
Superforumowicz


Wiek: 41
Dołączył: 11 Paź 2006
Posty: 106
Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-04-2010, 08:29   

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2010 Burmistrza Siechnic z dn. 13.04.2010

Gmina Siechnice w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006.227/1658), wobec wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(Dz. U. Nr 216, poz. 1370), dokonując wyboru parterów spoza sektora finansów publicznych ogłasza:
Otwarty nabór na Partnera do realizacja projektu realizowanego na obszarze miasta Siechnice w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców”

Celem jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast Województwa Dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni, przede wszystkim poprzez poprawę stanu substancji mieszkaniowej.
W ramach projektu jest możliwa realizacja następujących działań związanych z renowacjami części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tj. odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku w ramach poniższych typów zadań:
Zadanie nr 1: renowacja dachu, elewacji zewnętrznej- 4 pkt.
Zadanie nr 2 : stolarki okiennej i drzwiowej- 1 pkt.
Zadanie nr 3: klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych- 1 pkt.
Zadanie nr 4: wejścia i elementów konstrukcyjnych windy- 1 pkt.
Zadanie nr 5: instalacje techniczne budynku- 1 pkt.
Zadanie nr 6: działania w ramach oszczędności energetycznej ( np. docieplenia budynków)- 4 pkt.
Zadanie nr 7: przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowacje i adaptacje budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych- 1 pkt.
Zadanie nr 8: przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej ( m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienie wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń)- 1 pkt.

Nabór Projektu odbędzie się poprzez wybór Parterów i ich projektów, które będą spełniać następujące kryteria:
1. Parterem będzie spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego, instytucje i organizacje (w tym organizacje pozarządowe) zajmujące się walką z bezdomnością, mieszkaniami chronionymi ( np. dla wychodzących z więzień), kościoły i związki wyznaniowe (jeśłi będą tworzyć placówki dla bezdomnych i mieszkania chronione), podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecznych.
2. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia 01.01.2007, przy czym przewiduje się punktację za zgłaszane wnioski inwestycyjne zrealizowane, lub których realizacja rozpoczęła się przed dniem publikacji niniejszego głoszenia- 0,1 punkt, wnioski inwestycyjne, których realizacja lub przewidywana data rozpoczęcia realizacji rozpocznie się po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia- 4 punkty.
3. Zaplanowane zadanie będzie się mieściło na obszarze rewitalizowanym, wyznaczonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia- udostępnionym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Siechnice: www.siechnice.gmina.pl w wersji papierowej w Biurze ds. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice.
4. Potencjalny partner wypełni wniosek inwestycyjny, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia- udostępnionym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Siechnice: www.siechnice.gmina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze ds. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice.
5. Poziom dofinansowania będzie nie większy niż 70% w przypadku przedsięwzięć nie objętych pomocą publiczną. Projekty objęte zasadami pomocy publicznej- zgodnie z zasadami pomocy publicznej.
6. Kwota zgłaszanego do współfinansowania przedsięwzięcia określona we wniosku inwestycyjnym nie może być niższa niż 50 000 zł, kwota dofinansowania nie może być większa niż 100 000 zł.
7. Wniosek inwestycyjny zostanie dostarczony osobiście w wersji papierowej do Biura ds. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice do 10.05.2010 do godziny 15.30.
8. Wybór Partnerów którzy zostaną zaproszeni do współpracy przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie będzie przeprowadzony na zasadzie weryfikacji zakresu merytorycznego wniosku inwestycyjnego i przyznaniu punktacji zgodnie z podanymi poniżej kryteriami. W przypadku zgłoszenia do współfinansowania przedsięwzięć zawierających kilka wymienionych przykładowych działań punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych we wniosku inwestycyjnym- potencjalny Partner jest zobowiązany do procentowego określenia wartości poszczególnych zadań w zgłaszanym do dofinansowania projekcie, a punktacja za zakres merytoryczny wniosku inwestycyjnego będzie sumą iloczynów punktów przyznawanych za poszczególne zadania oraz procentowego określenia wartości poszczególnych zadań. Preferowane do wsparcia będą projekty w których Partnerzy będą zwiększali wkład własny w stosunku do maksymalnego poziomu 70% dofinansowania w wymiarze 0,1 pkt. za każde 2% zwiększenia wkładu własnego ponad 30% wymaganego wkładu własnego.
9. Łączną punktacją będzie suma punktów otrzymanych za datę rozpoczęcia realizacji inwestycji zgodnie z pkt. 2, zakres merytoryczny wniosku inwestycyjnego oraz poziom wartości dofinansowania zgodnie z pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.
10. Po przeprowadzeniu oceny i przyznaniu punktacji zgłoszone do współfinansowania projekty zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Siechnice www.siechnice.gmina.pl jako lista podstawowa. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej dostępne środki finansowe zostanie utworzona lista rezerwowa.
11. Wyłonieni Partnerzy projektu zaproszeni do prac związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie będą zobowiązani do opracowania i przekazania niezbędnej dokumentacji koniecznej do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawa budowlanego, oraz do zabezpieczenia środków finansowych pozwalających na realizację konkretnego projektu uzależnionego od wartości projektu oraz poziomu dofinansowania.
12. Przesunięcie projektu z listy rezerwowej na listę podstawową może wynikać z np. zwiększenia puli dostępnych środków finansowych, nie dostarczenia niezbędnej dokumentacji przez wyłonionych Partnerów projektu, nie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania przez Partnera projektu, rezygnacji Partnera projektu lub innych obiektywnych zdarzeń.
13. Wzajemne relacje pomiędzy Gminą Siechnice a wyłonionymi Partnerami Projektu zostaną ujęte w umowie partnerskiej. Gmina Siechnice jako Wnioskodawca i Lider Projektu odpowiedzialny za zobowiązania wszystkich wyłonionych Partnerów wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zastrzega sobie możliwość realizacji i nadzór nad przebiegiem procesu wdrożenia poszczególnych projektów.
14. Osobą uprawioną do udzielania informacji ze strony Urzędu Miejskiego w Siechnicach jest Inspektor Grzegorz Salwa, Biuro ds. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Wiosenna 7, 50-011 Siechnice, Tel./fax. 713117358, e-mail: gsalwa@ugsiechnice.pl
 
 
Orion 


Pomógł: 12 razy
Dołączył: 31 Lip 2005
Posty: 4784
Skąd: Święta Katarzyna
Wysłany: 20-04-2010, 10:09   

Czy są podobne projekty (poprawa stanu substancji mieszkaniowej) dla wsi?
 
 
Grzegorz Salwa 
Superforumowicz


Wiek: 41
Dołączył: 11 Paź 2006
Posty: 106
Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-04-2010, 21:13   

Tak- ale odnosi się to jedynie do budynków zabytkowych. W ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na terenach wiejskich jest możliwa realizacja projektów których Beneficjentami Ostatecznymi są osoby fizyczne, a projekty są związane z ,,odnawianiem dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków”, projekt musi mieć na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego lub historycznego. Wartość dofinansowania jednego projektu do 25000 zł, do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Wnioski należy składać do Lokalnej Grupy Działania Lider A4- konkurs ok. III kwartału br.
Strona LGD Lider A4:
http://www.lgd-a4.pl/

Inspektor Grzegorz Salwa
Biuro ds. Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Siechnice
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
tel/fax. 0713117358
e-mail: gsalwa@ugsiechnice.pl
 
 
Jerzy Fitek 
Superforumowicz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 15 Sty 2006
Posty: 550
Wysłany: 19-05-2010, 21:05   

Wnioski złożyło 18 wspólnot i spółdzielni. Pieniedzy starczyło dla 10 projektów. Staramy się o dodatkowe środki aby programem objąć wszystkie wnioski.
_________________
Jerzy Fitek
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

kontakt: admin@siechnice.pl

Kontakt

Polityka prywatności - informacje o cookies - kliknij TUTAJ. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 12